Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący z plikiem 23/2014

ADVADIS SA treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2014 z dnia 01 października 2014 roku, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advadis S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 28 października 2014 roku.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).