Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Informacje finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe


 

 

2009 

         2008

2007

2006

2005

2004

Rentowność sprzedaży

    0,38%

1,68%

-9,28%

-2362,52%

68,99%

-78,52%

Wskaźnik płynności bieżącej

 1,1

1,16

1,41

1,26

4,61

0,68

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

 39,77%

40,56%

36,38%

62,97%

15,06%

95,83%

ROA

 0,87%

1,36%

-1,58%

-165,93%

65,02%

-68,93

 

 

Rozszerzony zakres danych finansowych


 

WYBRANE DANE FINANSOWE

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

616 288

178 320

42 476

787

25 234

112 257

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

3 627

-3 149

-4 364

-9 962

-14 597

-11 546

Zysk (strata) brutto

  1 453

-3 325

-3 701

-18 732

19 573

-90 798

Zysk (strata) netto

  2 410

3 000

-3 942

-18 593

17 408

-88 140

Aktywa razem

  274 975 

 274 548 

 249 394 

 11 205 

 26 774 

 127 872 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 109 362

111 360

90 719

7 056

4 032

122 538

Zobowiązania długoterminowe

  2 771

10 787

7 073

0

0

41 250

Zobowiązania krótkoterminowe

  101 550

94 941

69 030

3 955

3 855

77 885

Kapitał własny

 165 614

163 187

158 675

4 149

22 742

5 334

Kapitał zakładowy

 201 456

201 456

201 456

51 360

51 360

51 360

Liczba akcji

 201 455 999 

 201 455 999 

 201 455 999 

 51 360 000 

 51 360 000 

 51 360 000 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 
na jedną akcji

0

0

0

0

0

0