Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Kalendarium

20 marca 2012 roku

Jednostkowy raport roczny za 2011 rok

15 maja 2012 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2012 roku

30 sierpnia 2012 roku

Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2012

14 listopada 2012 roku

Jednostkowy raport za III kwartał 2012 roku

 

 


 

Kalendarium Wydarzeń Korporacyjnych


  

   01 marca 2011 roku

   Jednostkowy raport za IV kwartał 2010 roku

    29 kwietnia 2011 roku

   
  Jednostkowy raport roczny za 2010 rok

     16 maja 2011 roku

   
  Skonsolidowany raport za I kwartał 2011 roku

     31 sierpnia 2011 roku

   
  Skonsolidowany raport za I półrocze 2011 roku

    14 listopada 2011 roku 

   
  Skonsolidowany raport za III kwartał 2011 roku

 

 

Okresy zamkniete


Uprzejmie informuję, że w 2010 r. dla spółki ADVADIS S.A obowązują następujące okresy zamknięte:

Rodzaj raportu

Termin publikacji

Okresy zamknięte

Raport roczny

   

Raport roczny za 2010 rok

29 kwietnia 2011

1 marca - 29 kwietnia

Raport półroczny

   

Raport półroczny za I półrocze 2010

31 sierpnia 2011

2 - 31 sierpnia

Raporty kwartalne

   

Raport kwartalny za IV kwartał 2010

1 marca 2011

15 lutego - 1 marca    

Raport kwartalny za I kwartał 2011

16 maja 2011

3 - 16 maja

Raport kwartalny za III kwartał 2011

14 listopada 2011

1 - 14 listopada


Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2012 roku Emitent otrzymał od Prezesa Zarządu ADVADIS S.A. w upadłości układowej – Pana Adama Brodowskiego - sporządzone w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.), zawiadomienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta.

Zawiadomienie dotyczy sprzedaży, będących w posiadaniu Prezesa Zarządu Emitenta - Pana Adama Brodowskiego - akcji ADVADIS S.A. w upadłości układowej. Sprzedaż akcji została dokonana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta ("Organ egzekucyjny"), w wyniku prowadzonego wobec Pana Adama Brodowskiego postępowania egzekucyjnego.
Transakcja sprzedaży dotyczyła 622.348 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści osiem) sztuk akcji Emitenta po cenie 0,08 zł (osiem groszy) za każdą akcję.
Wskazana transakcja sprzedaży akcji Emitenta została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w drodze realizacji zlecenia sprzedaży papierów wartościowych, złożonego w dniu 07 marca 2012 roku, przez wyżej wymieniony Organ egzekucyjny. Transakcja sprzedaży wskazanych akcji została zawarta w dniu 13 marca 2012 roku.

Jednocześnie Pan Adam Brodowski wyjaśnia, iż wiedzę o wyżej wymienionej transakcji sprzedaży akcji powziął w dniu 11 kwietnia 2012 roku w oparciu o zawiadomienie przekazane przez Organ egzekucyjny.