Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący nr 2/2013

Aneks nr 1 do Ugody z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej (dalej: "Spółka", "Emitent" ) informuje, że w dniu 31 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała podpisany Aneks nr 1 z dnia 29 stycznia 2013 roku do Ugody z dnia 20 lipca 2012 roku (o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym z dnia 23 lipca 2012 roku) - dalej: "Aneks", zawarty z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank").

Zgodnie z Aneksem - w celu zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z zawartej pomiędzy Bankiem a Spółką umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 16 marca 2010 roku (o wypowiedzeniu której Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2011 z dnia 17 października 2011 roku) - Spółka zobowiązuje się do spłaty:

1.zadłużenia z tytułu kapitału wymagalnego w kwocie 10.584.199,66 zł według następującego harmonogramu:

- 66 rat miesięcznych w wysokości 40.091,67 zł każda, płatnych ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca w okresie od czerwca 2013 r. do listopada 2018 r., z zastrzeżeniem, że okres spłaty kapitału wymagalnego nie może rozpocząć się później niż od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy o zatwierdzeniu układu Emitenta z wierzycielami;

- kwota 7.938.149,65 zł, płatna w dniu 30 grudnia 2018 roku.

2. odsetek w kwocie 495.883,90 zł, płatnych w dniu 30 grudnia 2018 roku.

Powyższa wartość Aneksu przekracza 10% wartości przychodów ze Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium do uznania Aneksu za znaczący.

Ponadto zgodnie z Ugodą, Bank z chwilą otrzymania ostatniej płatności - pod warunkiem całkowitego i terminowego wywiązania się Emitenta ze zobowiązania spłaty zadłużenia, odsetek bieżących, wszystkich kosztów i prowizji naliczonych w okresie obowiązywania Ugody - zwalnia Spółkę z dodatkowego długu w kwocie 247.941,95 zł z tytułu części odsetek.

Warunki zawartego Aneksu nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych w umowach tego typu.