Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący z plikiem 29/2014

ADVADIS SA treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 12 listopada 2014 r. oraz zgłoszenie sprzeciwu do protokołu

Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie ("Emitent") - w związku z ogłoszoną przerwą w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport bieżący nr 28/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku) - w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść dotychczas podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 listopada 2014 roku.

 

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Piotr Puchalski zgłosił sprzeciw odnośnie wniosku złożonego podczas ostatniego przerwanego Walnego Zgromadzenia złożonego przez akcjonariusza Krzysztofa Maciejca, który, wg niego, nie dotyczył porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wobec czego nie było żadnego powodu do przerwania obrad Walnego Zgromadzenia i zażądał jego zaprotokołowania i faktu, iż poinformuje o tym również nadzorcę sądowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego (działania ewidentnie na szkodę Spółki, których to działań nie rozumie).

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.)