Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

ADVADIS S.A. podsumowuje rok

ADVADIS S.A. osiągnął w 2008 roku jednostkowy zysk netto w wysokości 3 mln zł, natomiast jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 178 mln zł.

ADVADIS S.A. osiągnął w 2008 roku jednostkowy zysk netto w wysokości 3 mln zł, natomiast jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 178 mln zł.

 

W celu umożliwienia porównania osiągniętych wyników z opublikowanymi prognozami finansowymi w raporcie zawarto również skonsolidowany rachunek zysków i strat. W 2008 roku osiągnięto blisko 583 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 4,9 mln zł zysku netto. Wynik ten był nieznacznie niższy od prognozowanych 5 mln zł.

 

Miniony rok był z kilku względów przełomowym w historii Spółki, która ma za sobą bardzo trudny etap akwizycji i scalania w jeden organizm nabywanych podmiotów, a tym samym budowy pozycji na rynku dystrybucji. Przyjęta przez Zarząd strategia konsolidacji została pomyślnie zakończona z dniem 10 grudnia 2008 roku i od tej chwili Spółka nie funkcjonuje już jako Grupa Kapitałowa, lecz pojedynczy podmiot - niezależny dystrybutor w branży piwowarskiej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

 

W 2008 roku zakończono proces konsolidacji 10 spółek, o mocnej pozycji rynkowej, zajmujących się dystrybucją wyrobów alkoholowych, piwa i napojów bezalkoholowych. ADVADIS S.A. przejął ponadto majątek 4 spółek, z którymi podpisane zostały umowy dotyczące zakupu towarów, opakowań, środków transportowych oraz wynajmu powierzchni magazynowych. Dzięki tym przejęciom Spółka objęła swoim obszarem działania znaczną część Polski - województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz świętokrzyskie. Strategia Spółki zakłada stopniowe zwiększanie pokrycia geograficznego Polski.

 

Efektem podjętych przez Zarząd działań jest powstanie silnego i jednolitego podmiotu gospodarczego, posiadającego rozpoznawalną markę i znaczącą pozycję na rynku dystrybucji. Obecnie ADVADIS S.A. skupia się na maksymalizacji korzyści wynikających z przeprowadzonej konsolidacji poprzez wzmacnianie zarządzania całą Grupą, zwiększanie jej efektywności oraz poprawę warunków współpracy z odbiorcami, jak i partnerami. Efekty procesu konsolidacji, takie jak zmniejszenie kosztów stałych, optymalizacja logistyki oraz możliwość wynegocjowania lepszych warunków z dostawcami, przełożą się na dalszy wzrost rentowności Spółki. Celem strategicznym Spółki jest pokrycie własną siecią dystrybucji terenu całego kraju.

 

W 2008 roku w strukturze sprzedaży ADVADIS S.A. największą pozycję stanowiła sprzedaż piwa - 57 proc., przed napojami - 20 proc. oraz alkoholami mocnymi - 17 proc. W minionym roku zwiększono udział sprzedaży alkoholi mocnych w całości przychodów Grupy z 13 proc. w 2007 roku do 17 proc. w 2008 roku. Jest to bardzo korzystna tendencja, gdyż na dystrybucji alkoholi mocnych można realizować wyższe marże. Spółka dąży do dalszego wzmocnienia udziału kategorii alkoholi mocnych, co z pewnością mniej uzależni osiągane wyniki sprzedażowe od warunków pogodowych oraz pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie taboru oraz bazy magazynowej Spółki.