Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

BBI Capital NFI zwiększył zaangażowanie w Advadisie i ma powyżej 5 proc. akcji

BBI Capital NFI zwiększył zaangażowanie w Advadisie i ma powyżej 5 proc. akcji 

Zarząd spółki ADVADIS S.A. poinformował, iż w dniu 6 lipca 2010 roku Spółka otrzymała od BBI Capital NFI S.A. z siedzibą w Warszawie , zawiadomienie  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Aktualnie Akcjonariusz posiada 10.700.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki (uprawniających do wykonywania 10.700.000 głosów na walnym zgromadzeniu), stanowiących łącznie 5,31% kapitału i dających prawo do 5,01% głosów na walnym zgromadzeniu.