Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

List Prezesa Zarządu ADVADIS S.A. do Akcjonariuszy

List Prezesa Zarządu ADVADIS S.A. do Akcjonariuszy.

Szanowni Państwo, 

zwracam się do Was w związku ze złożeniem wniosku w dniu 14.10.2011 roku o układ z wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego.

Podjąłem tę decyzję po głębokiej analizie sytuacji spółki, jej otoczenia rynkowego i perspektyw dalszego jej funkcjonowania, którą oceni sąd i wierzyciele.

Objąłem stanowisko prezesa z początkiem 2011 roku, wcześniej od grudnia 2010 zostałem oddelegowany do tej funkcji z Rady Nadzorczej.

Strata w wysokości prawie 50 mln PLN za 2010 rok była podsumowaniem działalności firmy za ostatnie 2 lata i odzwierciedlała zdarzenia gospodarcze, które nie były uwidocznione w wyniku lat ubiegłych (raport bieżący nr 28/2010 z dnia 28.10.2010 oraz raport okresowy roczny z dnia 02.05.2011 roku).

Podobnie jak dla akcjonariuszy wynik ten był szokiem dla mnie, ale przede wszystkim dla dostawców i banków finansujących spółkę.

Podjąłem się zadania, które pod wieloma względami obarczone było olbrzymim ryzykiem. Fuzja spółek dystrybucyjnych oparta była na założeniu, że byli właściciele mając olbrzymią ilość akcji objętych po 1,25 PLN (50 mln sztuk) skutecznie zwiększać będą wartość spółki. Założenie to okazało się błędne, co pokazały wyniki finansowe.

Przejmując kontrolę nad spółką i biorąc za nią odpowiedzialność przeprowadziłem:

 

1.   drastyczną redukcję kosztów przy równoczesnym podniesieniu marż ze sprzedaży.

2.   restrukturyzację zadłużenia spłacając około 60 mln PLN zadłużenia krótkoterminowego .

3.   udzieliłem poręczeń jako osoba fizyczna na kwotę 10,9 mln PLN wobec banku i ubezpieczyciela zobowiązań handlowych spółki.

4.   uplasowałem mimo straty za 2010 rok na bardzo trudnym rynku papierów dłużnych, obligacje średnioterminowe na kwotę 16,9 mln PLN, które umożliwiły zmianę struktury zadłużenia z krótko na średnioterminową.

5.   rozpocząłem wdrażanie nowego projektu franczyzy detalicznej Polski Detal Zawisza.

 

Na przeszkodzie dalszego funkcjonowania spółki stanął brak kapitału obrotowego wynikający z:

 

1.   ograniczenia kredytu kupieckiego przez dostawców/brak ubezpieczenia naszych zobowiązań wobec dostawców
w związku ze stratą za 2010 rok/

2.   brak możliwości dalszej emisji obligacji w II półroczu 2011
w związku z sytuacją panującą na rynku giełdowym od sierpnia 2011

3.   trudności z pozyskaniem kredytu obrotowego mimo znacznego poprawienia wyników w I półroczu 2011.

 

Powyższe czynniki wpłynęły na spadek przychodów w III kwartale 2011 i uniemożliwiły realizację planu restrukturyzacji po stronie przychodów spółki.

Brak kapitału obrotowego gwarantującego dalsze funkcjonowanie spółki zmusił mnie do złożenia wniosku o układ z wierzycielami.

Propozycje układowe pozwolą na zaspokojenie wierzycieli bez redukcji zobowiązań oraz na realizację projektu franczyzy detalicznej w spółce zależnej Polski Detal Zawisza, który będzie w wypadku zatwierdzenia układu gwarantował wzrost wartości akcji.

 

Z poważaniem,

Adam Brodowski, Prezes Zarządu