Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Historia operacji na akcjach

Na dzień 1 stycznia 2003 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił 20 000 000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzielił się na 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, a to:
- 3 000 000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 6 200 000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

W dniu 24 stycznia 2003 r. (data wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony do kwoty 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych w drodze emisji 5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F. Cena emisyjna akcji Spółki serii F wynosiła 1,90 zł (jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy). Akcje Spółki serii F oferowane były w drodze emisji publicznej.

W dniu 27 lutego 2004 r. (data wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony do kwoty 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) złotych w drodze emisji 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G. Cena emisyjna akcji Spółki serii G wynosiła 1,90 zł (jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy). Akcje Spółki serii G oferowane były w drodze emisji publicznej.

W dniu 6 grudnia 2004 r. (data wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony do kwoty 51 360 000 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji 1 360 000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H. Cena emisyjna akcji Spółki serii H wynosiła 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy). Akcje Spółki serii H mogli obejmować wyłącznie obligatariusze uprawnieni z obligacji zamiennych Spółki serii H.

W dniu 6 kwietnia 2007 r. Advanced Distribution Solutions S.A. złożył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny w związku z emisja akcji zwykłych na okaziciela serii I i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii I, Praw do Akcji Oferowanych oraz praw poboru Akcji serii I. 
W dniu 11 lipca 2007 r. otrzymał wiadomość z Komisja Nadzoru Finansowego, że zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii I z zachowaniem prawa poboru. W dniu 24 września 2007 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Advanced Distribution Solutions S.A. w drodze emisji akcji serii I. 
Uchwałą nr 759/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2007 r., Zarząd Giełdy dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych serii I o wartości nominalnej 1 zł każda. 
W dniu 5 grudnia 2007 r. złożył we właściwym sadzie rejestrowym wniosek o rejestracje podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 47 375 999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych, to jest do kwoty 201 455 999 (dwieście jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych. 
Wniosek Emitenta o podwyższenie kapitału zakładowego związany był z faktem, iż Emitent, działając w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4/07/2007 z dnia 6 lipca 2007 r., zawarł w trybie subskrypcji prywatnej umowy objęcia 47 375 999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Emitenta serii J. 
Wszystkie akcje serii J zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 59 219 998,75 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i 75/100) złotych. W dniu 28 grudnia 2007 r. Sad Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii J. 
Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 201 455 999 (dwieście jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 201 455 999 (dwieście jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
- 3 000 000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 6 200 000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 5 000 000 (piec milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 5 000 000 (piec milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 5 000 000 (piec milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 1 360 000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty kazda,
- 102 720 000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 47 375 999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 213 455 999.

Spółka Advanced Distribution Solutions S.A. w dniu 26 czerwca 2007 r. dokonała emisji 100 obligacji na okaziciela serii A. Wartosc nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wyniosły 10.000 złotych. Łączna wielkość emisji to 1.000.000 złotych. Oprocentowanie obligacji wynosi 9,95 proc. w skali roku. Odsetki płatne są w momencie wykupu, który został ustalony na dzień 21 grudnia 2007 roku. Spółka dokonała wcześniejszego wykupu obligacji.

Uchwała WZA

Data WZA

Ilość akcji

Cena

Giełda

 

emisyjna

nominalna

 

seria A - założyciele

30.09.1994

100

4000

4000

22.02.2001

renominacja - gotówka

03.01.1995

 

 

25000

 

renominacja - gotówka

21.11.1995

 

 

30000

 

split 1: 30000

17.05.1996

 

 

1

 

seria B - wybrani inwestorzy

20.11.1996

800000

1

1

17.11.1997

seria C - publiczna subskrypcja

01.03.1997

6200000

2.3

1

17.11.1997

seria D - prawo poboru 2:1

20.06.1998

5000000

2.8

1

01.09.1999

seria E - publiczna subskrypcja

10.11.2000

5000000

2.9

1

22.02.2001

zmiana firmy spółki na Browary Strzelec SA

31.03.2000

 

 

 

 

seria F - publiczna subskrypcja

21.12.2002

5000000

1.9

1

30.04.2003

zmiana firmy spółki na Browary Polskie Brok-Strzelec SA

28.09.2002

0

0

0

 

seria G - publiczna subskrypcja

18.10.2003

25000000

1.9

1

26.03.2004

seria H - za obligacje zamienne

03.12.2003

18750000

2

1

17.12.2003

konwersja obligacji na akcje

 

1360000

0

1

10.12.2004

zmiana firmy z Brok-Strzelec na Sagittarius-Strzelec

24.03.2005

0

0

0

 

seria I - prawo poboru 1:2

08.11.2006

102720000

1.18

1

28.09.2007

seria J - publiczna subskrypcja

08.11.2006

47375999

0

1

 

zmiana nazwy z Sagittarius-Strzelec SA na Advanced Distribution Solutions SA

07.11.2006

0

0

0

 

połączenie z Danpol - ADS sp. z o.o., Empat - ADS sp. z o.o. oraz RO&MA - ADS SA

19.08.2008

0

0

0

 

połączenie z STAR - NAPOJE POZNAŃ - ADS Sp. z o. o. oraz INTER - HURT - ADS Sp. z o. o.

16.09.2008

0

0

0

 

połączenie z NIBRES - ADS Sp. z o. o.

28.10.2008

0

0

0

 

połączenie z Mark-Pol Sp. z o.o.

28.11.2008

0

0

0

 

Zmiana nazwy firmy z Advanced Distribution Solutions S.A. na ADVADIS S.A.

 02.12.2008

 0

 0

 0

 27.01.2009