Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący 19/2014

ADVADIS SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby  głosów na ZWZ spółki, 
które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku

Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów

 1. Krzysztof Maciejec

 

Liczba przysługujących akcjonariuszowi głosów: 12.937.275

 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ Spółki w dniu 30.06.2014 roku: 56,62%

 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,06%

 

2. Miłosz Brodowski

 

Liczba przysługujących akcjonariuszowi głosów: 8.411.400

 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ Spółki w dniu 30.06.2014 roku: 36,81%

 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,94%

 

3. Michał Soczyński

 

Liczba przysługujących akcjonariuszowi głosów: 1.500.000

 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ Spółki w dniu 30.06.2014 roku: 6,56%

 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0,70%

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).