Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący 20/2014

Wybór Biegłego Rewidenta ADVADIS SA w upadłości układowej


							

Zarząd ADVADIS S.A. w opadłości układowej z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, dokonała wyboru spółki ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2014 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3115.

Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa na wykonanie badania sprawozdań finansowych za 2014 rok zostanie zawarta na okres potrzebny do realizacji powierzonych zadań.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).