Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący 24/2014

ADVADIS SA ogłoszenie przerwy w obradach WZ

Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 października 2014 roku, podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 31 października 2014 roku o godzinie 15:00 w Hotelu Efekt Express w Krakowie przy ul. Opolskiej 14 w Krakowie.

 

Przerwa w obradach została uchwalona przez Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza Krzysztofa Maciejca.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).