Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący z plikiem 22/2014

ADVADIS SA zwołanie NWZ

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047106 , działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 w związku z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 października 2014 roku (wtorek), na godzinę 10:00 w Hotelu Efekt Express w Krakowie przy ul. Opolskiej 14.

 

W załączeniu do niniejszego raportu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).