Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący 6/2015

ADVADIS SA Zawarcie znaczącej warunkowej umowy cesji

Zarząd ADVADIS SA w upadłości układowej (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2015 roku zawarł ze Spółką Zawisza SA warunkową umowę cesji, na mocy której Emitent sprzedaje na rzecz Zawisza SA część wierzytelności względem Dłużnika tj. BANKU ZACHODNIEGO WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w kwocie 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych), zaś Zawisza SA kupuje ją za cenę w kwocie 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych) brutto, która to kwota zostanie zapłacona przez Zawisza SA na rzecz Emitenta w dwóch ratach. Kwota 150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostanie zapłacona do dnia 21 kwietnia 2015 roku, pozostała część w kwocie 150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostanie zapłacona do dnia 30 września 2015 roku, na rachunek bankowy Emitenta lub poprzez spłatę bieżących zobowiązań Emitenta, bezpośrednio na rachunek wierzycieli.

 Warunkiem wejścia w życie w/w umowy cesji jest wyrażenie przez Nadzorcę Sądowego Emitenta zgody na jej zawarcie.

 Umowę cesji, ze względu na wartość powyżej 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, uznaje się za znaczącą.

 Charakter powiązań - Spółka Zawisza SA jest spółką zależną wobec Emitenta.

 Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).