Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący 7/2015

ADVADIS SA Niezawarcie układu z wierzycielami

Zarząd ADVADIS SA w upadłości układowej (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 kwietnia 2015 r. podczas Zgromadzenia Wierzycieli, ze względu na nieuzyskanie większości głosów wierzycieli uprawnionych do głosowania za układem w myśl art. 285 ust.1 Prawa Upadłościowego i Naprawczego, nie doszło do zawarcia układu z wierzycielami.

 Podstawa prawna:

 Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.).