Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący z plikiem 10/2015

ADVADIS SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Zwołanie ZWZA ADVADIS SA w upadłości likwidacyjnej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047106 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402ą w związku z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Walne Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2015 roku (wtorek), na godzinę 08:00 w Hotelu Efekt Express Kraków przy ul. Opolskiej 14.

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).