Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący 9/2015

ADVADIS SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Uprawomocnienie się postanowienia  Sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 5 maja 2015 roku, ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 19 maja 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy stwierdził, iż postanowienie z dnia 04 maja 2015 roku o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku Emitenta stało się prawomocne z dniem 13 maja 2015 roku. Jednocześnie Emietent informuje, iż Sędzią Komisarzem postępowania pozostał Pan Marek Stachura.

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).