Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący z plikiem 11/2015

ADVADIS SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Treść projektów uchwał na ZWZA  ADVADIS SA w upadłości likwidacyjnej zwołanego na 30 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advadis S.A. w upadłości likwidacyjnej zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).