Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący z plikiem 21/2014

ADVADIS SA korekta raportu półrocznego 2014 ADAVDIS SA w upadłości układowej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta informuje, iż w opublikowanym 29 sierpnia 2014 roku raporcie półrocznym omyłkowo zamieszczono, w wybranych danych finansowych (str. 5 sprawoz. finansowego), dane porównawcze dotyczące sprawozdzania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2013, zamiast na dzień 31.12.2013. W związku z powyższym Emitent w załącznikach do niniejszego raportu przekazuje skorygowane Śródroczne sprawozdanie finansowe Emitenta za I pórocze 2014 r., a także niezmienione pozostałe elementy raportu, tj. Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta oraz Raport z przegladu ADAVDIS.

Jednocześnie Emitent informuje, że powyższe zmiany nie wpływają na wyniki finansowe opublikowane przez Emitenta w raporcie półrocznym za I połowę 2014 roku.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).