Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący z plikiem 27/2014

ADVADIS SA treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 31 października 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie ("Emitent") - w związku z ogłoszoną przerwą w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport bieżący nr 26/2014 z dnia 31 października 2014 roku) - w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść dotychczas podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 października 2014 roku.

 

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.).