Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący 8/2015

ADVADIS SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku emitenta

ADVADIS SA w upadłości układowej (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 4 maja 2015 roku wpłynęło do siedziby Emitenta Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, na mocy którego zmienia się sposób prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego ADVADIS Spółka Akcyjna w Krakowie, a także, na mocy w/w Postanowienia, ustanawia się Syndyka w osobie Wojciecha Zymka. Podstawą zmiany trybu postępowania jest niezawarcie układu z wierzycielami podczas Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

 Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).